Direct contact
(030) 60 20 170

Platform banner

Event banner

Webinar banner

Subsidie opleidingen woonbranche

 

Medewerkers  in de woonbranche moeten zich blijven ontwikkelen.

Het maakt ze scherp, betrokken en zelfverzekerd. De ESF-subsidie en woonbranchesubsidie van WoonWerk is helaas niet meer beschikbaar. 

Wel is vanaf 1 januari 2014 de nieuwe Subsidie Praktijkleren van kracht.  

 

Subsidieregeling praktijkleren

 

De nieuwe Subsidieregeling praktijkleren geldt als vervanging voor de Wet Vermindering Afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) voor het onderwijsdeel. 


Doel
De Subsidieregeling praktijkleren heeft tot doel het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen. De subsidie is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student.


Voor welke doelgroepen kunt u aanvragen?
Bedrijven komen in aanmerking voor subsidie als zij binnen een van de volgende categorieën begeleiding bieden:

 

 • Vmbo
  Leerlingen die een leer-werktraject volgen in het vmbo

 • Mbo
  Deelnemers aan een mbo-opleiding, voor zover het om een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) gaat.

 • Hbo
  Studenten die een hbo-opleiding volgen in de techniek (inclusief landbouw en natuurlijke omgeving). Hierbij bestaat de opleiding uit een combinatie van leren en werken. De werkcomponent moet onderdeel uitmaken van de opleiding. Dat geldt zowel voor duaal als voor deeltijd hbo.

 • Promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s)

 

Onderstaande beschrijving gaat alleen in op aanvragen binnen het mbo.

 

Werkgevers
De werkgever ontvangt subsidie naar verhouding van de periode waarin hij begeleiding heeft verzorgd. Daarmee kan iemand elk moment van het studiejaar starten bij een werkgever. Ook als een leerling stopt, krijgt de werkgever naar verhouding een tegemoetkoming in de kosten die hij heeft gemaakt voor de begeleiding. De werkgever hoeft dus geen volledig jaar begeleiding te geven om subsidie aan te kunnen vragen.

 

Budget
Het budget voor mbo-praktijkleerplaatsen is € 188,9 miljoen.
    
Hoe wordt het subsidiebedrag berekend?
Het subsidiebedrag voor een werkgever per gerealiseerde praktijkleerplaats wordt berekend aan de hand van het beschikbare bedrag voor het mbo gedeeld door het aantal gerealiseerde praktijkleerplaatsen dat in aanmerking komt voor subsidie. Het maximum is € 2.700 per gerealiseerde praktijkleerplaats.

 

Uitvoering en controle
Agentschap NL voert de regeling uit en heeft als doel om de aanvraag zo eenvoudig mogelijk te maken voor de werkgever. U kunt de aanvraag digitaal invullen en u heeft geen andere gegevens nodig voor de aanvraag dan de praktijkleerovereenkomst. In de controle- en handhavingsfunctie zal Agentschap NL controleren of een werkgever aan alle eisen voldoet.

 

Eisen die nu bekend zijn:

 • De leerling moet een opleiding volgen erkend binnen de WEB
 • Het onderwijsprogramma moet voldoende begeleide onderwijsuren en uren beroepspraktijkvorming bieden
 • Het onderricht in de praktijk van het beroep heeft plaatsgevonden op grond van en overeenkomstig een praktijkleerovereenkomst
 • De werkgever beschikt over een aanwezigheidsregistratie van de deelnemer in de BPV
 • De werkgever beschikt over een administratie waaruit de begeleiding van de deelnemer blijkt en de wijze waarop de deelnemer het deel van de beroepsopleiding met betrekking tot de beroepspraktijkvorming heeft gerealiseerd.
 • De administratie moet vijf jaar worden bewaard, na het studiejaar waarvoor subsidie is verstrekt.

 

Achteraf kan worden gevraagd om de volgende stukken:

 • inschrijvingsformulieren deelnemers bij een erkende onderwijsinstelling
 • onderwijspraktijkovereenkomsten per deelnemer
 • studiegids
 • verantwoording studie-inspanning (planning, presentielijsten, resultatenoverzichten)

 

Aanvragen Subsidieregeling Praktijkleren

De aanvraag voor subsidie gaat per studiejaar en wordt achteraf ingediend. Als de begeleiding eerder stopt dan in de overeenkomst is aangegeven, dan moet dit blijken uit het aanvraagformulier

 

Voorbeeld voor een regulier jaar: een werkgever heeft met een deelnemer in het mbo, een kenniscentrum en een onderwijsinstelling een praktijkleerovereenkomst gesloten, waarbij is overeengekomen dat de deelnemer 20 weken onderricht in de praktijk krijgt bij de werkgever. De deelnemer stopt na 10 weken begeleiding bij de werkgever met de opleiding. De werkgever kan dan na afloop van dat studiejaar voor 10/40 van de gerealiseerde praktijkleerplaats subsidie ontvangen.
Bij de aanvraag hoeven geen documenten meegezonden te worden. Bij controle kunnen de onderliggende stukken worden opgevraagd.

 

Het aanvraagformulier vindt  u op Agentschap NL


In het kort

 

Doel

Het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen

Aanvraag

Per studiejaar, achteraf na de geboden begeleiding

Studiejaar 2014

vmbo en mbo: 1 augustus - 31 juli

Tijdvak indiening 2014

1 juni 2014 tot en met 15 september 2014

Deadline indiening

Uiterlijk 15 september 2014 tot 17:00 uur

Formulieren

Digitaal aanvraagformulier (zie website)

Indiening

Digitaal via e-loket

Besluit en uitbetaling

Uiterlijk 15 december 2014 van het jaar van de aanvraag

 

Toelichting

De regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2014. Uw aanvraag moet zijn ingediend uiterlijk om 17.00 uur op 15 september 2014 na het studiejaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 

Beslistermijn en uitbetaling
Na 15 september 2014 wordt gelijktijdig besloten op alle ingediende aanvragen. Een aanvraag die al in juni is ingediend, omdat de begeleiding op dat moment was afgerond, wordt dus pas afgehandeld na het eind van het studiejaar. Vervolgens wordt aan de hand van alle aanvragen per categorie het subsidiebedrag voor een volledige gerealiseerde plaats berekend. Aan de hand daarvan volgen de individuele beschikkingen.


De minister beslist binnen dertien weken na 15 september van enig kalenderjaar op de voor het daaraan voorafgaande studiejaar ontvangen aanvragen. De beslissing is direct de vaststelling van de subsidie. Voor het einde van het jaar krijgt de werkgever zekerheid over het te ontvangen subsidiebedrag en dit wordt direct uitbetaald door Agentschap NL.

 

Bijgewerkt d.d. 23 juni 2014